Dokumenty organizacyjne

Statut stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Crosselite zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pruszcz Gdański.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 6. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym (logo), zatwierdzonym przez jego władze oraz używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności dokonywane w związku z pełnioną funkcją.
 9. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, dla których ustala zasady wynagrodzenia. Działalność Stowarzyszenia może być wspierana przez osoby niebędące jego członkami (wolontariusze), którzy działają ochoczo i nie pobierają wynagrodzenia.

Rozdział II

Cele i formy działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna na rzecz rozwoju kultury sportowej, edukacyjnej i kulturowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizacja założeń statutowych obejmuje:
  1. organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń sportowych w postaci treningów, kursów, pogadanek, zgrupowań treningowych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia;
  2. działalność na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnej;
  3. promocję i kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  4. zapewnianie kadr trenersko-instruktorskich;
  5. upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia;
  6. zapewnianie sprzętu treningowego, materiałów szkoleniowych, gadżetów sportowych w ramach posiadanych środków i możliwości;
  7. organizowanie i urządzanie wszelkiego rodzaju imprez, obozów i zawodów sportowych;
  8. utrzymywanie własnych obiektów sportowych i placówek usługowych, związanych z działalnością sportową, edukacyjną, gospodarczą, jeśli takie są;
  9. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz wychowawczej we wszystkich formach dla członków i osób niestowarzyszonych;
  10. stosowanie wszelkich innych form i środków zgodnych z prawem i statutem Stowarzyszenia;
  11. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uprawniania sportu.
 2. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie Crosselite może prowadzić działalność gospodarczą w celu wypracowania funduszy na działalność statutową.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego.
 6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 7. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi na warunkach ustalonych przez Zarząd,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 8. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 10. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 11. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
 12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 13. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.
 16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 17. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na rzecz celów statutowych – członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani pochwałą, dyplomem uznania, nagrodą pieniężną lub rzeczową, nadaniem godności Członka Honorowego.
 18. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i inne wykroczenia – członkom Stowarzyszenia można udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 6. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

7. Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie statutu i jego zmian,
  3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

8. Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa do dnia powołania nowego.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  4. występowanie z wnioskami o dotację,
  5. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
  8. woływanie Walnego Zebrania,
  9. odejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
  11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
  13. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
  15. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  16. zatrudnianie pracowników.
 7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 8. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
 9. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

9. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca ostatniego dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Opłaty członkowskie

 1. Obowiązkowa opłata członkowska w wysokości 15,00zł – za każdy miesiąc przynależności, płatna przelewem do 10. dnia każdego miesiąca. W tytule:„ imię + nazwisko + miesiąc”.
 2. Nieograniczone korzystanie z przywilejów drużynowych wymaga zachowania ciągłości w uiszczaniu składek członkowskich, przy czym bierze się pod uwagę trzy ostatnie miesiące.
 3. Reprezentowanie Crosselite i identyfikowanie się z drużyną (m. in. drużyny w zapisach na zawody, biegi, używanie logo, nazwy) uzależnione jest od uiszczenia wszystkich należnych opłat członkowskich.
 4. Status członka stowarzyszenia przepada wraz z brakiem opłat za trzy miesiące, przy czym Zarząd stowarzyszenia wysyła jednorazowe przypomnienie o płatności.
 5. Przelew bankowy: Stowarzyszenie CrossElite – 73 1090 2620 0000 0001 4221 2209 tytuł: „miesiąc + imię nazwisko”.

Dokumenty do pobrania: